บุคลากร

war gaming division
Salaya Phutthamonthon

024753468
info@navy.mi.th

Written by Super User

ความเป็นมา


สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เคยมีเครื่องฝึกจำลองยุทธ์อยู่เดิมเครื่องหนึ่ง คือเครื่องฝึก REDIFON ซึ่งกองทัพเรือจัดซื้อจากประเทศอังกฤษเมื่อปี 2520 ใช้ราชการมานานเกือบ 30 ปี ปัจจุบันหมดอายุการใช้งานและปลดระวางไปแล้ว
ด้วยเหตุที่เครื่องฝึก REDIFON ใช้ราชการมานาน จึงเกิดการชำรุดขัดข้องอยู่เป็นประจำ หลายๆ ส่วนหมดอายุการใช้งานไม่สามารถซ่อมทำได้ เพราะบริษัทผู้ผลิตเลิกสายการผลิตไปแล้ว ทำให้ไม่มีอะไหล่ซ่อมทำ ซึ่งนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซื้อจากต่างประเทศมาใช้งาน เมื่อเครื่องเสียเราจะไม่สามารซ่อมทำได้เอง ต้องจ้างบริษัทผู้ผลิตซ่อมทำ และเมื่อบริษัทผู้ผลิตเลิกสายการผลิต เราก็จะไม่มีอะไหล่ซ่อมทำ เมื่อเครื่องฝึก REDIFON หมดอายุ

การใช้งาน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจึงมีความต้องการในการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ใหม่ทดแทน จึงได้เริ่มเสนอโครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ใหม่มาตั้งแต่ปี 2542 แต่ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากจะต้องใช้วงเงินงบประมาณสูงถึง 200 ล้านบาทในการจัดซื้อจากต่างประเทศ ประกอบกับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จึงทำให้กองทัพเรือได้รับผลกระทบไปด้วย งบประมาณที่เคยได้รับก็ถูกตัดทอนลงไป จึงไม่สามารถจัดหางบประมาณสำหรับโครงการนี้ได้
หลังจากที่ความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ใหม่เกือบจะเป็นศูนย์ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจึงได้หันมาพึ่งพาตนเอง เริ่มต้นวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ใหม่ด้วยกำลังพลของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงเอง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงจึงได้จัดตั้งคณะทำงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ขึ้นมา และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาจำนวนหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณอีกเช่นเดียวกัน
แม้ว่าเราจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำเพื่อกองทัพเรือ กำลังพลในกองการจำลองยุทธ์ก็ยังทุ่มเท มานะบากบั่น ที่จะวิจัยและพัฒนาต่อไป ถึงแม้ว่าการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ซึ่งเป็นโครงการใหญ่เช่นนี้ ดูแล้วน่าจะเกินกว่าขีดความสามารถที่กำลังพลของกองการจำลองยุทธ์เองจะทำได้สำเร็จ แต่ในที่สุดเราก็โชคดีที่ นาวาตรีสิทธิ์ สุวรรณภักดี หนึ่งในทีมงานวิจัย ได้ค้นพบโปรแกรมฟรีซอฟท์แวร์ Open Source ที่มีชื่อว่า Global Conflict Blue ซึ่งพัฒนาโดยนาย Dewitt Colclough และทีมงาน ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิฟรีซอฟท์แวร์ (Free Software Foundation)
หลังจากที่ค้นพบโปรแกรม Global Conflict Blue แล้ว นาวาเอกสุรภักดิ์ ธาราจันทร์ ผู้อำนวยการกองการจำลองยุทธ์ เห็นว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถใกล้เคียงกับโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ที่สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงต้องการ ซึ่งหากสามารถนำโปรแกรมนี้มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะในบางส่วนจากความเป็นเกม ไปสู่ Simulator ก็น่าจะสามารถนำมาใช้ในการฝึกยุทธกีฬาของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักสำหรับการพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือได้ ดังนั้น นาวาเอกสุรภักดิ์ ธาราจันทร์ ผู้อำนวยการกองการจำลองยุทธ์ จึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำการศึกษาวิจัย โดยใช้โปรแกรม Global Conflict Blue เป็นต้นแบบ 
และในที่สุด นาวาตรียศวัจน์ โพธิ์เขียว นายทหารซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุง กองการจำลองยุทธ์ หนึ่งในทีมงานคนสำคัญ ซึ่งมีความขยัน อดทน มุ่งมั่นและทุ่มเท ใช้เวลาในการศึกษาอยู่ประมาณ 6 เดือน ก็สามารถเข้าถึง Source Code ได้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันกับ นาวาตรีธานินทร์ เอกเชิดชูศาสน์ นายทหารวิเคราะห์ระบบและโปรแกรม ศึกษา Source Code โดยละเอียดอยู่ประมาณอีก 2 เดือน จนสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่างๆ จากความเป็นเกมไปสู่ Simulator จนได้โปรแกรมใหม่คือ NWS 980 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการฝึกได้เป็นอย่างดี

จัดทำโดยกองการจำลองยุทธ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
106 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  โทร. 0 2475 3468

2018 © war gaming division. All Rights Reserved.